شرکت مهندسین مشاور مدیریت برنامه ریزی طرح و ساخت تینافرآیند

پروژه ها

بیمارستان و مراکز درمانی

ساختمان های اداری

برنامه ریزی و طراحی شهری

بناهای شهری

بناهای فرهنگی

مجتمع های صنعتی پتروشیمی

مجتمع های صنعتی دارویی

مجتمع های صنعتی برقی

مرمت بناهای تاریخی

ساختمان های مسکونی و ویلایی

معماری داخلی

معماری منظر